Algemene voorwaarden

 
  1. De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.
  2. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Goederen die door omstandigheden niet kunnen geleverd worden zullen tot gevolg hebben dat de bestelling automatish geanuleerd wordt en eventueel betaalde bedragen worden terug gestort.
  3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
  4. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.
  5. Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan gemeld te worden.
  6. Onze leveringen zijn contant betaalbaar, tenzij anders vermeld op de bestelbon.
  7. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 8e dag na een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en via een eenvoudig aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
  8. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 12% verschuldigd.
  9. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 12%, met een minimum van 100 EUR ten titel van schadevergoeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.
  10. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht, en enkel de Rechtbanken van Beringen zijn bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.